Wednesday , April 24 2024

Nara Ekele Lyrics

Chorus
Onye kere uwa ‎, owu ya kibu
(Creator of the world, that’s who You are)
Onye‎ na gwo oria, owu ya kibu
(‎The one that heals, that’s who You are)
Onye‎ ne me Nma (the one that does good)
Nara Ekele (Receive my thanks)

Solo
You ‎are the risen Lord
And you are the great I am
I can search through eternity
And find find there’s no one else like You
Nara Ekele, receive my praise
Nara Ekele

Chorus 2
Onye kere uwa ‎, owu ya kibu
(Creator of the world, that’s who You are)
Onye‎ na gwo oria, owu ya kibu
(‎The one that heals, that’s who You are)
Aka na kpu Nwa, owu ya kibu
(The hand that forms babies, that’s who You are)
Onye ne ye udo, owu ya kibu
(The one that gives peace, that’s who You are)
‎Onye‎ ne me Nma (The one that does good)
Nara Ekele (receive my thanks)

Bridge
Nara otuto (Receive my praise)
Nara Ekele ‎(Receive my thanks)
Onye na gwom oria (The one that heals my diseases)
Nara Ekele, o o o Nara Ekele (Receive my thanks o receive my thanks)

Chorus 2
Onye kere uwa ‎, owu ya kibu
(Creator of the world, that’s who You are)
Onye‎ na gwo oria, owu ya kibu
(‎The one that heals, that’s who You are)
Onye na bia ozo, owu ya kibu
(The one coming back again , that’s who You are)
Nmalite na ogugu ,owu ya kibu
(The beginning and the end, that’s who You are)
Okosisi ne ye ndu (The tree of life)
Nara Ekele‎ (Receive my thanks)

Download Music Here

DOWNLOAD MUSIC